บริการวิเคราะห์ทางสถิติ

แบรี่ รีเสิร์ช (Beary Research) บริการให้คำปรึกษาการวิเคราะห์สถิติในเชิงปริมาณ ในการ ทำวิจัย วิทยานิพนธ์ การศึกษาอิสระ ด้วยโปรแกรม SPSS AMOS EVIEWS ในการวิเคราะห์ทางสถิติประเภทต่าง ๆ เช่น
– การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณา ได้แก่ การหาค่าเฉลี่ย (mean ) ค่าร้อยละ (Percentage) หาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) หาค่าเฉลี่ยสูงสุดต่ำสุด (Min-Max Variable) เป็นต้น
– การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน เช่น t-Test / F-Test (Anova) / Correlation / Cronbach’s alpha / Regression เป็นต้น
– การ สอนการทำวิจัย สอนการใช้งานโปรแกรม SPSS แบบใกล้ชิด ตัวต่อตัว และ สอนการวิเคราะห์ทางสถิติ สอนการใช้งานโปรแกรม SPSS เพื่อให้การทำวิจัย และการวิเคราะห์ทางสถิติเป็นไปอย่างมืออาชีพและมีประสิทธิภาพ

หากสนใจบริการวิเคราะห์ทางสถิติ หรือบริการทำวิจัยแบบครบวงจรอื่น ๆ สามารถติดต่อ แบรี่ รีเสิร์ช (Beary Research) ได้ที่
โทร. 085 934 1130
LINE id : bearytutor
E-mail : bearyresearch@gmail.com
Facebook : www.facebook.com/bearyresearch
Website : www.bearyresearch.com