บริการที่ปรึกษางานวิจัย วิทยานิพนธ์ คีย์แบบสอบถาม ประมวลผลข้อมูล SPSS / AMOS

เคยไหม? ที่ต้องทำ วิจัย ในเรื่องที่ตัวเองไม่ถนัด 

เคยไหม? ที่ต้องทำงานวิจัย แต่งานยุ่งมากจนไม่มีเวลา 

เคยไหม? ที่ต้องทำ วิทยานิพนธ์ การศึกษาค้นคว้าอิสระ แต่ไม่มีความรู้เรื่องสถิติเลย อาจารย์ที่ปรึกษาก็เดินทางไปต่างประเทศตลอด ไม่มีเวลาให้

และ เคยไหม? ที่จะขอคำปรึกษาจากใคร… ก็ไม่มี Y_Y

ถ้าคุณ เคย และ กำลังประสบปัญหา ดังกล่าวอยู่ในขณะนี้

ให้เรา.. แบรี่ รีเสิร์ช (Beary Research) เป็นผู้ช่วยสิครับ

ด้วยบริการ ให้คำปรึกษางานวิจัย วิทยานิพนธ์ การศึกษาค้นคว้าอิสระ คีย์แบบสอบถาม (ลงรหัสแบบสอบถาม) วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS / AMOS / EView  ตลอดจน รับเขียนบทความทางวิชาการ หาวารสารหรือเวทีนำเสนอบทความทางวิชาการ ด้วยนักวิชาการ และทีมงานมืออาชีพด้านการวิจัย

อัตราค่าบริการให้คำปรึกษางานวิจัย
(ขึ้นอยู่กับระดับการศึกษา หัวข้อ และความยากง่าย) มีดังนี้

1. ร่างเค้าโครง (Proposal) งานวิจัย 1,000 – 5,000 บาท

2. ให้คำปรึกษาการเขียนงานวิจัย บทที่ 1-5 บทละ 2,000 – 5,000 บาท

3. คีย์ข้อมูลแบบสอบถาม (Coding) เริ่มต้นที่ชุดละ 5 บาท (ประเมินจากจำนวนข้อคำถาม และความยากง่ายในการคีย์ข้อมูล เช่น มีส่วนที่เป็นคำถามปลายเปิดจำนวนมาก ค่าใช้จ่ายก็จะสูงกว่าแบบสอบถามที่มีเฉพาะตัวเลือก (Multiple Choice) ให้เลือกตอบ)

4. การประมวลผล (Calculating / Running) ด้วยโปรแกรมทางสถิติ (SPSS, AMOS, EView, etc.) ราคาหน่วยประมวลผลละ 1,000 – 3,000 บาท (ประเมินจากจำนวน และชนิด ของสถิติที่ต้องดำเนินการวิเคราะห์)

5. เขียนบทคัดย่อภาษาไทย + ภาษาอังกฤษ 1,000 บาท

6. ให้คำปรึกษาการเขียนบทความทางวิชาการ 1,000 – 5,000 บาท

7. จัดรูปแบบ (Formatting) ของงานวิจัย 3,000 บาท

8. ติวเข้ม กระบวนการทำวิจัย และการใช้งานโปรแกรมทางสถิติ (ผู้เรียนต้องมีคอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้งโปรแกรมทางสถิติเรียบร้อยแล้ว) ชั่วโมงละ 400 บาท/คน
พิเศษ!! ติวครั้งละ 3 ชั่วโมง ลดเหลือ 1,000 บาท/คน

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือส่งตัวอย่างงานเพื่อประเมินราคาได้ที่

โทร : 085 934 1130
Line id : bearytutor
E-mail : bearyresearch@gmail.com
Website : www.bearyresearch.com
FB : www.facebook.com/bearyresearch
Blog : http://bearytutor.blogspot.om