บริการคีย์แบบสอบถาม

แบรี่ รีเสิร์ช (Beary Research) บริการให้คำปรึกษาการจัดทำแบบสอบถามงานวิจัย วิทยานิพนธ์ การศึกษาอิสระ แบบครบถ้วน ครบวงจร ได้แก่
การคิดข้อคำถามในแบบสอบถาม
การสร้างแบบสอบถามออนไลน์
การคีย์แบบสอบถาม (การลงรหัสแบบสอบถาม)
การทดสอบความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม (Validity) ด้วยกระบวนการทดสอบคุณภาพของเครื่องมือวัด (Item-Objective Congruence Index : IOC)
การทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) ด้วยการทดสอบค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient)

หากสนใจบริการ คิดข้อคำถามในแบบสอบถาม คีย์แบบสอบถาม หรือบริการทำวิจัยแบบครบวงจรอื่น ๆ สามารถติดต่อ แบรี่ รีเสิร์ช (Beary Research) ได้ที่
โทร. 085 934 1130
LINE id : bearytutor
E-mail : bearyresearch@gmail.com
Facebook : www.facebook.com/bearyresearch
Website : www.bearyresearch.com