บริการที่ปรึกษาการทำวิจัย

แบรี่ รีเสิร์ช (Beary Research) ให้บริการคำปรึกษาการทำ วิจัย วิทยานิพนธ์ การศึกษาอิสระ แบบใกล้ชิด ครบวงจร ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ครอบคลุมทุกส่วนประกอบ และกระบวนการทำวิจัย โดยแบ่งออกเป็นขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้

1. การเขียนเค้าโครงงานวิจัย (Proposal)
– การคิดหัวข้อวิจัย
– การกำหนดขอบเขตการวิจัย

2. การจัดทำบทที่ 1 บทนำ
– เขียนที่มาและความสำคัญของปัญหา
– กำหนดวัตถุประสงค์การวิจัย
– กำหนดกรอบแนวคิดและสมมติฐานการวิจัย
– การเขียนนิยามศัพท์เฉพาะ
– ประโยชน์ที่ได้รับจากการทำวิจัย

3. การจัดทำบทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
– การศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องกับการทำวิจัย
– สืบค้นวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ที่เพิ่งจัดทำไม่เกิน 5 ปี ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

4. การจัดทำบทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย
– การกำหนดวิธีดำเนินการวิจัย
– การกำหนดประชากร กลุ่มตัวอย่าง
– การออกแบบสอบถาม การคิดข้อคำถาม
– การทำแบบสอบถามออนไลน์ และการแชร์ลิงก์แบบสอบถามออนไลน์
– การทดสอบความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม (Validity) ด้วยกระบวนการทดสอบคุณภาพของเครื่องมือวัด (Item-Objective Congruence Index : IOC)
– การทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) ด้วยการทดสอบค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient)
– การกำหนดการวิเคราะห์ทางสถิติที่สอดคล้องกับกรอบแนวคิดการวิจัย และสมมติฐาน

5. การจัดทำบทที่ 4 ผลการวิจัย โดยการจัดทำผลการวิจัย สร้างตารางและเขียนพรรณาผลการวิจัย

6. การจัดทำบทที่ 5 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะการวิจัย

7. บริการอื่น ๆ ในการ ทำ วิจัย วิทยานิพนธ์ การศึกษาอิสระ แบบครบวงจร
– การจัดรูปเล่มงาน วิจัย วิทยานิพนธ์ การศึกษาอิสระ ตามรูปแบบของสถาบัน
– การเขียนบทคัดย่องานวิจัย ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (Abstract)
– การจัดทำสื่อการนำเสนอ Presentation ในรูปแบบ Power Point
– การจัดทำบทความทางวิชาการ (Research Paper) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
– การเผยแพร่ผ่านวารสารวิชาการ หรือ การประชุมวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติ (Conference)

หากสนใจบริการให้คำปรึกษาการทำวิจัย วิทยานิพนธ์ การศึกษาอิสระ แบบใกล้ชิด ครบวงจร สามารถติดต่อ แบรี่ รีเสิร์ช (Beary Research) ได้ที่
โทร. 085 934 1130
LINE id : bearytutor
E-mail : bearyresearch@gmail.com
Facebook : www.facebook.com/bearyresearch
Website : www.bearyresearch.com